Můj
a

Feminst Quotes

5. června 2015 v 10:07 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"What is the worst possible thing you can call a woman? Don't hold back, now. You're probably thinking of words like slut, whore, bitch, cunt (I told you not to hold back!), skank. Okay, now, what are the worst things you can call a guy? Fag, girl, bitch, pussy. I've even heard the therm 'mangina." Nothice anything? The worst thing you can call a girl is a girl. The worst wthing you can call a guy is a girl. Being a woman is the ultimate insult. Now tell me that's not royally fucked up."
Jaká je nejhorší nadávka pro ženu? Neboj se říct, ty nejhorší. Nejspíš máš na mysli slova jako coura, děvka, kráva, píča (Řekla jsem si, aby ses nebála říct ty nejhorší!), kravka. Dobře, teď, jaká je nejhroší nadávka pro muže? Teplouš, holka, čubka, děvka. Slyšela jsem i 'muž co má vagínu.' Všimli jste si něčeho? Nejhorší nadávka pro holku je holka. Nejhorší nadávka pro chlapa je holka. Být ženou je největší urážka. Teď mi řekni, že tohle není královsky zkurvený.
Jessica Valenti
"I think it's weird that teenage girls know more about giving a blowjob than they do about masturbation. It makes me sick to my stomach that so many young girls think sex is just abou a guy finishing."
Myslím, že je divné, že mladé holky toho ví víc o kouření než o masturbaci. Myslím, že je absolutně nechutné, že si tolik mladých holek myslí, že sex je jen o tom, aby se kluk udělal.
Elizabeth Olsen

"Not all men made me change the way I lived my life to cater to them. But enough of them made me feel like there wasn't a choice, and if there was, it wasn't mine to make."
Ne tolik mužů mě nutilo měnit můj životní styl, abych je mohla opečovávat. Ale dost z nich mě donutilo cítit, že jsem neměla na výběr. A pokud ano, tak nebylo moje právo si vybrat.
Výňatek z 'I do not hate men, I fear them'

"'Consensual sex' is just sex. To say that implies that there is such a thing as 'non consensual sex', which there isn't. That's rape. That is what it needs to be called. There is only sex or rape. Do not teach people that rape is just another type of sex. They are two very separate events. You wouldn't say 'breathing swimming' and 'non breathing swimming', you say swimming and drowning."
'Dobrovolný sex' je prostě sex. Říkat tomu dobrovolný sex naznačuje, že existuje něco jako 'nedoborovolný sex' což neexistuje. To je znásilnění. Tak tomu musíme říkat. Existuje pouze sex a znásilnění. Neučtě lidi, že znásilnění je jen další způsob sexu. Ty dva jsou naprosto odlišné události. Taky by jsi neřekl 'plavání s dýcháním' a 'plavání bez dýchání' řekl bys plavání a tonutí.
Unknown

"Destroy the idea that men should respect women because we are their daughters, mothers and sisters. Reinforce the ide athat men should respect women because we are people."
Znič tu myšlenku, že by muži měli respektovat ženy protože jsme jejich dcery, matky a sestry. Zaveď myšlenku, že muži by měli respektovat ženy protože jsme lidi.
Unknown

"My own sex, I hope, will excuse me if I treat them like rational creatures, instead of flattering their fascinating graces and viewing them as if they were in a state of perpetual childhood, unable to stand alone."
Mé vlastní pohlaví, mi doufám promine, když s nimi budu jednat jako s rozumnými tvory místo toho, abych lichotila jejich fascinujícímu půvabu a viděla je ve stavu trvalého dětství, neschopné být samostatné.
Mary Wollstonecraft

"We live in a culture that produces girls' tops with narrower shoulder straps that boy's tops, girls' shorts that expose more leg than boys's shorts, and then shames girls for wearing the clothes sold to them. We live in a culture that tells boys it's okay to shed clothing in the heat in order to me bore comfortable, but tell gisl that their comfort is secondaty to how others percieve them. (...) The message that we are receiving isn't just that more 'revealing' clothes are wrong. It's that our female bodies are wrong. That by having breasts and hips and legs and exposing them, we are less."
Žijeme v kultuře, která vyrábí dívčí topy s užšími ramínky než klučičí topy, dívčí šorty, které ukazují více nohy než klučičí šortky a potom dívky hambíme, proto, že nosí oblečení, které je jim prodáváno. Žijeme v kultuře, která učí kluky, že je v pořádku odhodit kus oblečení v horku, aby se cítili pohodlněji, ale říká dívkám, že jejich pohodlí je až na druhém místě po tom, jak je ostatní vnímají. (...) To poselství není pouze, že více 'odhalující' oblečení je špatné. To poselství je, že naše ženská těla jsou špatné. Že jen proto, že máme prsa a boky a nohy a že je ukazujeme, znamená, že jsme míň.
Chelsea Cristene

"I am a woman, with thoughts and questions and shit to say. I say if I'm beautiful. I say if I'm strong. You will not define my story- I will."
Jsem žena, s myšlenkami a otázkami a s věcmi, které chci říct. To já řeknu, jestli jsem krásná. To já řeknu, jestli jsem silná. Ty neurčíš kdo jsem-to já.

Amy Schumer


"I just love bossy women. I could be around them all day. To me, bossy is not a pejorative term at all. It means somebody's passionate and engaged and ambitious and doesn't mind leading."
Zbožňuji autoratotivní ženy. Mohla být s nima být celý den. Pro mě, autoratitivní není hanlivé slovo. Znamená to, že má někdo vášeň a angažujese a je ambiciozní a nebojí se vést.
Amy Poehler

"Here's to strong women. May we know them. May we be them. May we raise them."
Na silné ženy. Ať je známe. Ať jimi jsme. Ať je vychováme.
Unknown

"As soon as a women gets to an age where she has opinions and she's vital and she's strong, she's systematically shamed into hiding under a rock."
Jakmile žena dosáhne věku, kdy má názory a je vitální a silná je systematicky zahanbována, aby se nakonec ukryla pod nějaký kámen.
Sarah Silverman

"I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own."
Nejsem svobodná dokud je jiná žena nesvobodná, i když její pouta jsou jiná než ta má.
Audre Lorde

"We cannot all succeed when half of us are held back."
Nemůžeme všichni uspět, když polovina z nás je zadržována.
Malala Yousafzai

"Women are strong. We survive in a system which is not suited for us, a system which breaks us down."
Ženy jsou silné. Přežíváme v systému, který pro nás nebyl vyroben. V systému, který se nás snaží zničit.
Erika Irusta

"Though we have the courage to raise our daughter like our sons, we've rarely had the courage to raise our sons like our daughters."
Zatímco máme odvahu vychovávat naše dcery jako naše syny, nenašli jsme odvahu vychovávat naše syny jako naše dcery.
Gloria Steinem

"I don't get why people believe feminists hate men. I don't get why a movement that is for women is so misunderstood to the point where it's still about men."
Nechápu lidi, co říkají, že feministy nesnáší muže. Nechápu, proč je hnutí, které bylo vytvořeno pro ženy nepochopené do takové body, kdy je to stále celé o mužích.
Unknown

"Men categories women in one of four ways: mothers, virgins, sluts and bitches. None of the above is suitable for modern business woman. But you can create your own image by selecting pieces of each archetype that work for you. The wisdom of a mother. The integrity of a virgin. The sexual attractiveness of a slut. The independence of a bitch. That leaves men confused and unable to pigeonhole you. What they are force to do instead is to take you seriously."
Muži rozdělují ženy do těhle čtyř kategorií: matky, panny, děvky a krávy. Ale ani jednoh z toho není vhodné pro moderní business ženu. Ale můžeš si vytořit vlatní image vybraním prvků z každého typu. Moudrost matky. Česnost panny. Sexuální atraktivita děvky a nezávislost krávy. To muže mate a nedokáží tě zařadit. Co jsou donuceni místo toho dělat je brát tě vážně.
Unknown

"I hit my coworker's shoulder lightly and he was like 'You're going to make me cry like a girl' and I was like 'What's wrong with being a girl?' and he was quiet for a moment, then he looked into a distance and whispered 'The social standards they're forced to live by.'"
Lehce jsem uhodila svého spolupracovníka do ramene a on řekl 'Budu plakat jako holka' a já se zeptala: 'Co je špatného na tom být holka?' a on byl chvilku ticho, pak se podíval do dály a zašeptal 'Sociální standarty pod kterýma jso nuceny žít."
Unknown (internet)

"Because there isn't a single girl or woman in this world who hasn't been intruded upon. And sometimes it's relatively bening and sometimes it's so fucking painful and you have no idea what this feels like."
Protože v tomhle světě neexistují jediná holka nebo žena, která nebyla oběžována. A někdy je to poměrně benigní a někdy to je zkurveně bolí a ty nemáš ponětí o tom, jaké to je.
Jenny, the L Word

"When did we decide that it was all right to punish our daughters for our sons' mistakes? Why are we still teaching our girls not to be raped instead of teaching our boys not to rape? What is the justice in teaching our daughters to be ashamed of the same anatomy they use to bring life into this world? A daughter is a gift. And we raise them to feel like burdens and teach them to be afraid."
Kdy jsem se rozhodli, že je v pořádku trestat naše dcery za chyby naši synů? Proč stále učíme dívky, jak se nenechat znásilnit místo toho, abychom učili naše syny, aby neznásilňovali? Kde je ta spravedlnost v tom, když učíme naše dcery, aby ce cítili zahanbeně za ten samý orgán, který používají k přinášení života do tohohle světa. Dcera je dar. A my je vychovávame k tomu, aby se cítili jako břemena a abych měli strach.
Unknown

"If you consider a woman less pure after you've touched her. Maybe you should take a look at your hands."
Pokud si myslíš, že je žena méně ryzí po tom, co ses jí dotknul. Možná by ses měl podívat na své ruce.
Uknown

"I think every woman in our culture is a feminist. They may refuse to articulate it, but if you were to take any woman back 40 years and say 'Is this a wrold you want to live iN? They would say: 'No.'"
Myslím, že každá žena v naší společnosti je feministka. Možná to tak nechtějí označovat, ale kdybys vzal jakoukoliv ženu o 40 let zpět a zeptal: 'Je tohle svět, ve kterém chceš žít?" řekly by: "Ne!'"
Helen Mirren

"People always say that I'm the weaker sex. But I- I am a woman."
Lidé stále říkají, že jsem to slabší pohlaví. Ale já- já jsem žena.
Unknown

"The reason women are turning you down for casual sex seems to be that, for one thing, a lot of you are calling them sluts afterwards. Also, a lot of you aren't bothering to try to be good in bed."
Důvod, proč ženy odmítají příležitostný sex je za prvé to, že mnoho z vás o nich pak říká, že jsou děvky. A také, hodně z vás se ani nesnaží být dobrý v posteli.
Terri Conley

"I don't think there has ever been a mal who treate a woman as an ewual, and that's all I would've asked, for I know I am worth as much as they."
Nemyslím, že existuje jediný muž, který se k ženě choval jako k sobě rovné, což je to jediné, o co žádám. Podle mě mám stejnou hodnotu jako oni.
Berthe Morisot

"When you're a girl, you have to be everything. You have to be dope at what you do but you have to be super-sweet. And you have to be sexy and you have to be this and you have to be that and you have to be nice. It's like, I can't be all those things at once. I'm a human being."
Když jsi holka, musíš být všechno. Musíš být výborná v tom, co děláš, ale musíš být velmi milá. A musíš být sexy a musíš být tohle a musíš být tamto a mušís být milá. Připadá mi to jako, nemůžu být všechny tyhle věci najednou. Jsem lidská bytost.
Nicki Minaj

"Opinons on abortion are like nipples. Everyone has them, the only ones that really matter are women's... but all we ever see are men's."
Názory na potraty jsou jako bradavky. Každý je má, ty, na kterých doopravdy záleží jsou ty ženské... ale jediné, co vidíme jsou ty mužské.
Tumblr

"I wanna get it tattooed on my clit. I think people don't know what the word feminism means."
Chci si to nechat vytetovat na klitoris. Myslím, že většina lidí neví, co slovo feminismus znamená
Amy Schume

"I call it feminism instead of equality because it is the feminine traits that men and women are shamed for. It is the feminine traits that society needs to accept."
Říkám tomu feminismus místo rozvnoprávnosti, protože to ženské rysy jsou to za co jsou muži a ženy hanbeni. To ženské rysy musí společnost přijmout.
goblinfae (Tumblr)

The emotional, sexual, and psychological sterotyping of females begins when the doctor says: It's a girl."
Emocionální, sexuální a psychologické stereotypy jsou na dívky aplikované od momentu, kdy doktor řekne: Je to holka.
Shirtley Chisholm

"Most species bare their teeth as a threat, as a display of aggression, of leadership. It is a reminder that these clenched jaws can and will open your yielding throat. I want you to think of this next time you tell me to smile."
Většina druhů ukazují své zuby jako varovaní, jako display agrese, vůdcovství. Je to připomínka, že tyhle zaťaté čelisti můžou a nejspíš se i zakousknout do tvého poddajného hrdla. Chci aby ses nad tím namyslel, až mi zase řekneš, abych se usmála.
Unknown

"A boy may be as disagreeable as he pleases but when a girl refuses to crap sunshine on comman, the world mutter darkly about her moods."
Chlapec může být protivný jak jen chce. Ale když dívka odmítne srát sluneční paprsky na rozkaz, celý svět reptá nad její náladovostí.
Scott Lynch

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Komentáře

1 Péťa | E-mail | Web | 11. června 2015 v 0:02 | Reagovat

No, jako narovinu, mě by taky hodně urazilo, kdyby mi někdo řekl, že jsem chlapice. A dotklo by se mě to mnohem víc než kdyby mi říkali děvko.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama