Můj
a

Anglické citáty + české překlady XVII.

28. března 2015 v 11:11 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself."
Včera jsem byla chytrá, takže jsem chtěla změnit svět. Dnes jsem moudrá, takže měním sama sebe.
"If he wries her a few sonnets, he loves her. If he writes her 300 sonnets, he loves sonnets."
Pokud jí napíše pár sonetů, miluje jí. Pokud jí napíše 300 sonetů, miluje sonety.

"Maybe you loved him, or at least thought you did. But he never loved you and that's something that you've got to learn to be okay with."
Možná jsi ho milovala, nebo si alespoň myslela, že ho miluješ. Ale on tě nikdy nemiloval. A s tím se musíš naučit žít.

"One day I won't even be able to remember your name. I look forward to it."
Jednoho dne si už nevzpomenu na tvé jméno. Na to se těším.

"I told you to leave just to see if you'd stay."
Řekla jsem ti, abys odešel, jen abych zjistila, jestli bys zůstal.

"Just make sure you're doing the drugs and the drugs aren't doing you."
Jen se ujistil, že to ty děláš drogy a ne, že drogy dělají tebe.

"Don't bring up the past of a person who is trying to improve their future."
Nepřinášej minulost člověku, který se snaží zpravit budoucnost.

"I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Because they know what it's like to feel absolutely worthless and they don't want anybody else to feel like that."
Myslím, že ti nejsmutnější lidé se snaží všechny rozveselit. Protože vědí, jaké je to cítit se absolutně bezcenný a nechtějí, aby se tak cítil kdokoliv jiný.

"You cannot enslave a mind that know itself. That values itself. That understand itself."
Nemůžeš zotročit mysl, která sama sebe zná. Která sná svojí hodnotu. Které si rozumí.

"People don't listen, they just wait for their turn to talk."
Lidé neposlouchají, čekají na jejich příležitost promluvit.

"I don't care about losing peole who don't wanna be in my life anymore. I've lost people who meant the world to me and I'm still doing just fine."
už se nebojím ztratit lidi, kteří už nechtějí být v mém životě. Ztratila jsem lidi, kteří pro mě znamenali svět a je mi fajn.

"What is success? It it being able to go to bed each night with your soul at peace."
Co je úspěch? Úspěch je jít večer do postele a cítit klid v duši.

"You never apologized to me for hurting me, but I apologized to you 12 times for being angry about it."
Nikdy ses mi neomluvil za to, žes mi zranil, ale já se ti 12 omluvil za to, že jsem kvůli tomu byla naštvaná.

"To hell with them. Nothing hurts if you don't let it."
Ať jdou do prdele. Nic nebolí, pokud to nenecháš, aby to bolelo.

"If people sat outside and looked at the stars each night, I bet they'd live a lot differently. When you look into infinity, you realise there are more important things that what people do all day."
Pokud by lidé každou noc seděli venku a koukali na hvězdy, vsadím se, že by žili o dost jinak. Když se podíváš na nekonečno, uvědomíš si, že jsou důležitější věcí než to, co lidé celý den dělají.

"I crave touch, yet I flinch every time someone is close enought."
Toužím po doteku, ale jakmile je někdo blízko, ucuknu.

"I'm not very good at putting my feelings into words. That's why people misunderstand me."
Nejsem moc dobrá ve vysvětlovanání jako se cítím. Proto mě lidé nechápou.

"Let's get drunk together so I can kiss you and blame it on the vodka."
Pojďme se spolu opít, ať tě mohu políbit a svést to na vodku.

"You're strong enought to win and defnitely strong enought to be okay if you lose."
Jsi dost silná na to, abys vyhrála a rozhodně jsi dost silná na to, abys byla v pohodě, i když prohraješ.

"You wake up every morning to fight the same demons that left you so tired the night before, and that, my love, is bravery."
Každé ráno se probudíš, abys bojovat se stejnými démony, kteří tě noc předtím opustili, a to, moje lásko, to je statečnost.

"It's okay if the only thing you did today was to breathe."
Pokud jediné co jsi dneska udělal bylo, že jsi dýchal, je to naprosto v pořádku.

"But I ain't the type to tell you that I miss you."
Ale já nejsem ten typ, který ti řekne, že mi chybíš.

"That's one of the things books do. They help us talk. But they also give us something we all can talk about when we don't want to talk about ourselves."
To je jedna z těch věcí, které knihy dělají. Pomáhají nám mluvit. Ale také nám davají něco o čem všichni mluvit můžeme, když nechceme mluvit o sobě samých.

"Are you asking because you care of because you're curious?"
Ptáš se, protože ti na mě záleží nebo proto, že tě to zajímá?

"I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me."
Přežil jsem, protože oheň ve mě hořel více než oheň okolo mě.

"One time I took more pills that I can remember and accepted I'd be dead within the hour. Don't ever call me weak."
Jednou jsem si vzala víc prášku, než dokážu spočítat a smířila se s tím, že do hodiny zemřu. Nikdy o mě neříkej, že jsem slabá.

"It takes courage to grow up and become who you really are."
Potřebuješ odvahu, abys vyrostla a stala se tím, kým dooprady jsi.

"Don't worry when I argue with you. Worry when I stop cause that just means there's nothing left worth fighting for."
Pokud se s tebou dohajuji, neměj obavy. Měj je, když přestanu, protože to znamená, že už nezbylo nic za co by stálo se hádat.

"I admire people who choose to smile after all the things they've been through."
Obdivuji lidi, kteří se stále usmívají nehledě na to, čím vším prošli.

"My mother doesn't like tattoos. She says art belongs on a wall. Well, I say no one, not even my mother, gets to tell me that I can't be a masterpiece."
Moje máma nemá ráda tetování. Tvrdí, že umění patří na teď. No, já říkám, že nikdo, dokonce ani moje máme, mi nebude říkat, že nemůžu být umělecké dílo.

"You're not a bad person for the ways you tried to kill your sadness."
Způsoby, jakými jsi se pokoušela zbavit svého smutku z tebe nedělají špatného člověka.

"It isn't always popping pills, downing whiskey, or slicing veins. Sometimes it's crossing the street without looking, sometimes it isn't wearing your seatbelt. Sometimes it's as simple as staying up all night, because you don't want tomorrow to come."
Není to vždycky jen dávkování se přáškama, popíjení whisky nebo řezání žil. Někdy je to jen přecházení ulice bez rozhlížení, nezapínání bezpečnostního pásu. Někdy je to tak jednoduché jako být vzhůru celou noc, protože nechceš aby zítřek přišel.

"I deserve someone who actually gives a fuck about me because I've spent my entire life making other people happy when all they did was leave."
Zasloužím si někoho, komu na mě bude záležet, protože jsem strávila svůj celý život tím, že jsem se snažila ostatní udělat šťastnými a jediné co udělali oni bylo, že odešli.

"People want to hear songs with the words they're afraid to say."
Lidé chtějí slyšet písničky se slovy, které se bojí říct.

"My body may be a temple but I am the God to whom it is devoted. Do not presume to tell me how I may decorate my altar."
Moje tělo je možná chrám, ale já jsem bůh, kterému je zasvěceno. Tak si nedovoluj mi říkat, jak si můžu ozdobit svůj oltář.

"'I was 17 when I wrote that' she reminds me 'That's the age you are when you think someone can actually take your boyfriend. Then you grow up and realise no one takes someone from you if they don't want to leave."
'Bylo mi 17, když jsem to napsala,' připomíná mi. 'To je věk, ve kterém si myslíš, že ti někdo může vzít přítele. Ale pak vyrosteš a uvědomíš si, že ti nikdo nemůžu nikoho vzít, pokud oni nechtějí odejít.'

"What would you aks for, if you knew the answer was yes?"
O co bys požádal, kdybys věděl, že odpověď bude ano?

"If you end up with a boring, miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it."
Pokud budeš mít nudný, mizerný život, protože jsi poslouchala svojí mámu, svého tátu, učitele, kněze nebo nějakého týpka v televizi, který si říkali, jak máš žít svůj život, pak si to zasloužíš.

"My goal is to creat a life that I don't need a vacation from."
Můj sen je vytvořit život, od které si nepotřebuji brát dovolenou.

"Every person has a breaking point. With the right words, they'll break like a glass."
Každý člověk má bod zlomu. S těma správnými slovama, se zlomí jako sklo.

"You can't keep dancing with the devil and ask why you're still in hell."
Nemůžeš tancovat s dáblem a ptát se proč jsi stále v pekle.

"Survivors have scars. Victims have graves."
Přeživší mají jizvy. Oběti hroby.

"If you're nervous, it means you give a damn."
Pokud jsi nervozní, znamená to, že ti na tom záleží.

Anglické citáty + české překlady XVI.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Komentáře

1 kaca | E-mail | 8. června 2015 v 19:48 | Reagovat

Kdy budou další citáty?:( jsou užasný!♥ a máš výbornej blog♥ :-P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama