Můj
a

Anglické citáty + české překlady XVI.

3. února 2015 v 10:19 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"I don't want to do what my idols did."
Nechci udělat to, co moji idolové.

"I believe in body positivity, feminism, and always using your turn signal."
Věřím v cítění se dobře ve vlastním těle, feminismus a vždy používání blinkrů."They call me observant. That's not particulary true. People are so easy to read - we bleed emotions even in the way we drink our coffee. No one seems to notice though. They're all too busy drinking their own damn coffee."
Lidé o mě říkají, že jsem všímává. To není tak úplně pravda. Lidé se dají snadno přečíst - svoje emoce ukazuje i tím, jakým způsobem pijeme kafe. Ale nikdo si toho nevšimne. Všichni jsou totiž příliš zanepráznění pitím vlastního kafe.

"If you hesitate between me and another person, don't choose me."
Pokud se rozhoduješ mezi mnou a někým dalším. Nevybírej si mě.

"Who is to say who is the villain and who is the hero?"
Kdo určuje kdo je padouch a kdo je hrdina?

"Don't cheat on people because the rest of their fucking life at 1am or when vodka fills their veins all they're going to wonder is why the hell they weren't enough for you and it will slowly tear them apart and just because you aren't there anymore doesn't mean it isn't your fault because every 'I love you' that you ever said will echo in their god dammed head and no one deserves that."
Nepodváděj lidi protože po zbytek jejich života v jednu ráno, nebo když se bude vodka prolívaj jejich žilami, jediné na co budou schopni myslet bude, proč pro tebe kurva nebyli dost a pomaluje je to zničí a jen proto, že ty už tam nebudeš neznamená, že to není tvoje chyba, protože každé tvoje 'Miluju tě,' které jsi řekl se jim bude ozývat v hlavě a to si nikdo nezaslouží.

"One of the most important keys to success, is having the discipine to do what you know you should do, even when you don't feel like doing it."
Jedním z nejdůležitějších klíčů k úspěchů je mít disciplínu dělat to, co bys měl, i když se ti nechce.

"Love harder than any pain you've ever felt."
Miluj víc něž jakákoliv bolest, kterou jsi kdy cítil.

"She's completely unexplainable. You think she's the good girl but once you get to know her, you realise she's everything. She's crazy, she's funny, she's honest, and you never know what she'll do next."
Je naprosto nečitelná. Myslíš si, že je to ta hodná holka, ale když jí poznáš zjistíš že je všechno. Je bláznivá, vtipná, upřímná a nikdy nevíš, co dalšího udělá.

"The world is full of successful peope who were told time and time again that their dream was impossible. They chose not to lisen."
Svět je plný úspěšných lidí, kterým bylo neustále říkáno, že jejich sen je nemožný. Oni se rozhodli to neposlouchat.

"Whenever you're having a bad day, just remember someone out there is having a great day and no one gives a fuck."
Až budeš mít špatný den, vzpomeň si na to, že někdo tam ve světě má skvělý den a nikoho to nezajímá.

"'Men get raped and molested,' should be a whole sentence. If you have to tack on the word 'too,' then you're using the experience of male victims to silence females instead of giving them their own space."
Muži jsou také znásilňováni a obtěžování,' by měla být konečná věta. Pokud tam musíš přidat slovíčko 'také,' používáš zkušenosti mužů k tomu, aby jsi umlčel ženy místo toho, aby jim dal prostor.

"To avoid war, you may have to prepare for it."
Aby ses vyhnula válce, možná se na ni budeš muset připravit.

"We travel because we need to, because distance and difference are the secret tonic to creativity. When we get home, home is still the same, but something in our minds has changed, and that changes everything."
Cestujeme protože to potřebujeme. Protože vzdálenost a odlišnost jsou tajné receptury kreativity. Když se vrátíme domů, domov je stále stejný, ale něco v našich myslích se změnilo, a to mění všechno.

"You don't have to attend every argument you're invidted to."
Nemusíš navštívit každou hádku, do které jsi pozvaná.

"This generation has lost the true meaning of romance. There are so many songs that disrepcet women. You can't treat the woman you love as a piece of meat. You should treat your love like a princess. Give her love songs, something with real meaning. Maybe I'm old fashioned but to respect the woman you love should be a priority."
Tahle generace už nezná pravý význam romantiky. Existuje tolik písniček, které urážejí ženy. Nemůžeš se k ženě, kterou miluješ chovat jako ke kusu masa. Měl by ses k ní chovat jako k princezně. Dát jí milostné písně, něco s opravdovým významem. Možná jsem staromódní, ale respektovat ženu, kterou miluješ by měla být priorita.

"Don't talk to people who want to shout at you."
Nemluv s lidmi, kteří na tebe chtějí jen křičet.

"I speak my mind. I never mind what I speak."
Říkám co si myslím. Nevadí mi, co říkám.

"Date someone who meets you half way. Date someone who brings you a glass a water when they get themselves one. Date someone who makes sure you don't spend money on ridiculous things. Date someone your ex hates and your mom loves. Date someone who'd rather spend a Friday night watching movies than out with 50 people they barely even talk to. Date someone who sleeps on your chest and leaves a little puddle of drool. Don't date someone who makes you leave oceans of tears."
Choď s tím, kdo se s tebou setká na půli cesty. S tím, kdo ti přinese skleničku s vodou, když si jednu také vezmou. Choď s tím, kdo tě nenechá, abys utrácela peníze za nesmysly. Choď s tím, koho tvůj ex nenávidí a tvoje mamka miluje. Choď s tím, kdo raději stráví páteční večer doma díváním se na filmy než venku s 50 lidmi, s kterými se ani pořádně nebaví. Choď s tím, kdo ti spí na hrudi a zanechává malé sliny. Nechoď s tím, kdo tě nutí plakat oceány slz.

"Who's to say tomorrow won't be the best day of your life?"
Kdo říká, že zítřek nebude nejlepší dej tvého života?

"It's not the girl in the fight, it's the fight in the girl."
Není to o holce, která bojuje. Je to to boji uvnitř té dívky.

"It's hard to forget someone that gave you so much to remember."
Je těžké zapomenout někoho, kdo ti dal tolik vzpomínek.

"Even if you push them away, people who truly love you will always choose to stay."
I když je pošleš pryč, lidé, kteří tě milují stejně zůstanou.

"80% of women use silence to express pain. you know she's truly hurt when she chooses to ignore you."
80% žen vyjadřuje bolest mlčením. Pokud tě ignoruje, znamená to, že je vážně zraněná.

"I'm loyal. Even when I get screwed over. I'm still loyal because two wrongs don't make a right and revenge ain't always sweet."
Jsem loajální. I když mě někdo podrazí. Jsem stále loajáln protože dvě křivdy neznamenají právo a odplata není vždycky sladká.

"If you're fighting for a spot in their heart, it smiply means ther's no space for you there."
Pokud bojuješ o pozici v jejich srdci, jednoduše to znamená, že tam žádné místo není.

"It's one of my theories that when people give you advice, they're really just talking to themselves in the past."
Jedna z mých teorií je, že když si lidé dávají rady vlastně mluví k sobě samými v minulosti.

"Giving up doesn't mean you're a quitter, it just means whatever you're fighting for is no longer worth the fight."
Vzdávání neznamená, že jsi slabý. Znamená to, že už za to dál nestojí bojovat.

"Smile like you've never cried, fight like you've never lost. Love like you've never been hurt, and live like there's no tomorrow."
Usmívej se, jako kdybys nikdy neplakal. Bojuj, jako kdybys nikdy neprohrála. Miluj, jako bys nikdy nebyla zraněná a žij jako by nebyl žádný zítřek.

"Sometimes it takes the relationships that don't last forever to teach us the lessons that will."
Občas jsou to vztahy, které nevydrží navždy, které nás naučí věci, které navždy vydrží.

"Never get so busy making a living that you forget to make a life."
Nestaň se tak zaneprázněnou vyděláváním, že zapomeneš užívat života.

"Don't make promises when you're happy. Don't make decisions when you're angry."
Nic neslibuj, když jsi šťastná. Nic nerozhoduj, když jsi naštvaná.

"Be kind to unkind people. They need it the most."
Buď milý/á k nemilým lidem. Potřebují to nejvíce.

"Don't waste time on payback, getting even will stop you from getting ahead."
Nemarni čas pomstou. To, že se s někým vyrovnáš, tě neposune dopředu.

"The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start."
Zázrak není, že jsem to dokončila. Zázrak je, že jsem měl odvahu začít.

"If someone truly loves you, they won't make you feel like you need to constantly fight for their attention."
Pokud tě někdo doopravdy miluje nebude tě nutit abys stále bojovala o jeho pozornost.

"Do not regret growing older, it is a privilege denied to many."
Nelituj toho, že stárneš. Je to privilegium, které mnoho lidí nemá.

"When you truly love yourself, you don't have enemies. They may hate you but you're too big to hate them back."
Když se doopravdy miluješ, nemáš nepřátele. Možná tě někdo nenávidí, ale ty jsi příliš velká na to, abys jim to vracela stejně.

"Sometimes we choose to be wrong. Not because we really are wrong, but because we value our relationship more than our pride."
Občas se rozhodneme, že se mýlíme. Ne proto, že se doopravdy mýlíme, ale protože pro nás má větší hodnotu nás vztah s danou sobou než naše hrdost.

"Don't let the person who didn't love you keep from the one who will."
Nenech toho, kdo tě nemiloval, aby tě držel od toho, kdo tě milovat bude.

"But I don't want small talk. Text me, and without saying hello, tell me why you got so angry at your sister this morning. Tell me why you have a scar shaped like Europe on the left side of your neck. Send me paragraphs about the time you spent at your grandmother's house that one summer. Call me when I'm half asleep and tell me why you belive in God. Tell me about the first time you saw your dad cry. Go on for hours about things that may not seem important because I promise that I'll be hanging on to every word you say. Tell me everything. I don't want someone who just talks about the weather."
Nechci společenskou koverzaci. Napiš mi, a bez toho aniž bys pozdravil, mi vysvětli proč jsi se tak naštvala na tvojí sestru to ráno. Řekni mi proč máš jizvu ve tvaru Evropy na levé straně krku. Pošli mi odstavce vyprávění o tom létě, co jsi strávil u babičky doma. Zavolej mi, když napůl spím a řekni mi proč věříš v boha. Mluv o tom okamžiku, kdy jsi viděla svého otce poprvé plakat. Mluv hodiny a hodiny o věcech, které ti nepřijdou důležité protože ti slibuju, že ti budu viset na rtech. Řekni mi všechno. Nechci někoho s kým mohu mluvit jen o počasí.

"The world is out there and it's bigger than the street you live on. You just need to get out there and look."
Svět je venku. A je větší než ulice, ve které žiješ. Musíš jen vyjít a rozhlédnout se.

"Don't let someone change who you are, to become what they need."
Nedovol, aby tě někdo změnil tak, aby ses stala tím, co oni potřebují.

"You can't live your life for other people. You've got to do what's right for you, even if it hurts some people you love."
Nemůžeš žít svůj život pro jiné lidi. Musíš udělat to, co je správné pro tebe, i když to možná zraní některé lidi, které miluješ.

"Don't judge me until you know me. Don't underestimate me until you challenge me. And don't talk about me until you've talked to me.
Neodsuzuj mě, dokud mě nepoznáš. Nepodceňuj mě, dokud mě nevyzveš. A nemluv o mě, dokud jsi nemluvil se mnou.

"I write to give myself strength. I write to be the characters that I'm not. I write to explore all the things that I am afraid of."
Píši abych se posílil. Píši, abych se stal těmi postavami, kterými nejsem. Píši, abych objevil všechny ty věci, kterých se bojím.

"Unless it is your job don't overthink fitness and nutrition. Eat decent. Workout a few times a week. Live your life. Be a human."
Pokud to není tvoje práce neber fitness a jídlo tak vážně. Jez pořádně. Párkrát v týdnu cvič. Žij svůj život, buď lidská bytost.

"It's about who you miss at 2 in the afternoon when you're busy, no 2 in the morning when you're lonely."
Záleží na tom, kdo ti chybí ve dvě odpodledne, když jsi zanepráznění, ne o tom, kdo ti chybí ve dvě ráno když jsi osamělý.

"85% of apolgies are literally meaningless. A person is rarely sorry for what they did but sorry they got caught."
85% omluv nemají vůbec význam. Lidé nelitují toho, co udělali, ale toho, že se na to přišlo.

"Do you realise the words you say make bruises that don't fade away?"
Uvědomuješ si, že slova dokáží vytvořit modřiny, které nezmizí?

"If you waited for the calendar to change, to start, to improve your life, you're already too late."
Pokud jsi čekal na kalendář, abych jsi změnil nebo začal zlepšovat svůj život, už teď je pozdě.

"Psychology says, staying quiet doesn't mean you've got nothing to say. It means you don't think they're ready to hear your throughts."
Psychologie říká, že pokud mlčíš neznamená to, že nemáš co říct. Znamená to, že si nemyslíš, že jsou ostatní připravený na to slyšet tvůj názor.

"You know that tingly little feeling you get when you fall for someone? That's common sense leaving your body."
Znáš ten malý svrbitý pocit, který cítíš, když se do někoho zamiluješ? To je zdravý rozum, který opuští tvé tělo.

"You can never be old and wise if you were never young and crazy."
Nikdy nemůžeš být starý a moudrý pokud jsi jednou nebyl mladý a bláznivý.

"You can't keep messing up someone's feelings just becase you're unsure of your own."
Nemůžeš si hrát s city ostatních jen proto, že si nejsi jistá svými.

"Nobody can take away your pain so don't let anyone take your happiness."
Nikdo nemůžu odstranit tvoji bolest, tak nikoho nenech, aby ti vzal štěstí.

"In the end, we only regret the chances we didn't take, relationship we were afraid to have and the decisions we waited too long to make."
Stejně nakonec litujeme jen příležitostí, které jsme nevyužili, vztahů, které jsem se příliš bálí mít a rozhodnutí, která trvala příliš dlouho udělat.

"Most of the problems in life come because of two reasons: we act without thinking and we keep thinking without acting."
Většina problému v životě vzniknout ze dvou důvodů: konáme bez přemýlšení nebo přemýšlíme bez konání.

"Forgive those who have hurt you in the past. But more than this, forgive yourselr for allowing them to hurt you."
Odpusť těm, kteří tě v minulosti zranili. Ale především odpusť sobě, že jsi jim to dovolila.

"Don't eat with someone that's going to brag about feeding you."
Nejez s tím, kdo se bude chlubit, že tě krmí.

"I am hard on myself. But isn't it better to be honest about these things before someone else can use them againts you? Before someone else can break your heart? Isn't it better to break it yourself?"
Mám na sebe velké nároky. Ale není lepší být upřímný o těhle věcech předtím než je někdo může použít proti tobě? Předtím, než ti někdo může zlomit srdce Není lepší si ho zlomit sám?

"I'll never give anyone the satisfaction to think I 'need' them. I can only appreciate and be thankful people are here. To 'need' is to be weak."
Nikdy nedám nikomu tu uspokojení, aby si mysleli, že je 'potřebuju.' Můžu si jen vážit a cenit toho, že jsou lidi se mnou. Ale 'potřebovat' znamená být slabí.

"You need to stop doing things for someone when you find out it's expected rather than appreciated."
Musíš přestat dělat věci pro někoho, jakmile zjistíš, že je to přepokládáno místo oceňováno.

"Her mindset will raise your children, not her body and good looks. Choose wisely."
Její mysl vychová tvé děti, ne její tělo a dobrý vzhled. Vybírej poctivě.

"I think the saddest thing someone could ever say is 'Please don't leave me.'"
Nejsmutnější věc, kterou může někdo říct je podle mě 'Prosím neopouštěj mě'

"Isn't it strange? There are so many people out there who secretly love someone. And there are so many people out there who have no idea that someone secretly loves them."
Není to zvláštní? Existuje tolik lidí, kteří tajně někoho milují. A existuje tolik lidí, kteří nemají ponětí, že jsou tajně milováni.

"And maybe home isn't where it used to be. And maybe that's okay. We build our own houses as we grow older and they don't alway have four walls."
A možná už domov není tam, kde bývala. A možná je to tak dobře. Jak dospíváme, tvoříme si vlastní domy a ne vždycky mají čtyři stěny.

"Too many young girls don't know how to act when someone's being inappropriate with them. They giggle or they try to brush it off. Don't do that. Tell them to go fuck themselves - be a bitch. If someone's being disrespectuful to you, be disrespectful right back. Show them the same amount of respect that they show you."
Příliš mnoho mladých dívek neví jak se chovat, když je k nim někdo chová nevhodně. Hihňají se nebo se to snaží nevnímat. Nedělej to. Řekni jim, ať jdou do prdele - chovej se jako kráva. Pokud se k tomě někdo chová nezdvořile, chovej se k němu taky tak. Ukaž mu stejnou míru respektu jakou ukazují oni tobě.

"Love me when I least deserve it because that's when I really need it."
Miluj mě, když si to nejméně zasloužíš, protože právě tehdy to nejvíce potřebuji.

"I always find myself comforting people with the words I want to hear."
Zjišťuji, že ostatní utěšiji slova, které chci slyšet.

"You were my hero but then you turned into a fucking villain. And I still wonder why."
Byl jsi můj hrdina a pak ses změnil na padoucha. A já pořád nevím proč.

"I wanted to kill myself and you were yelling about dirty dishes."
Chtěla jsem spáchat sebevraždu a ty jsi řvala kvůli neumytému nádobí.

"'You can't love someone unless you love yourself firts' - bullshit. I have never loved myself. But you - oh God, I loved you so much I forgot what hating myself felt like."
'Nemůžeš nikoho milovat pokud nejprve nemiluješ sama sebe' - Píčovina. Nikdy jsem sama sebe nemilovala. Ale tebe - oh bože, tebe jsem milovala tak moc, že jsem zapoměla, jaký je to pocit se nenávidět.

"You are a minute of quiet in a loud shouting world."
Jsi minuta ticha v hlasitém ukřičeném světě.

"There are certain roads you should never take. I know this because I come from those roads."
Existují cesty, po kterých by ses neměl vydat. Já to vím, protože já z těch cest pocházím.

"The loneliest moment in someone's life is when they are watching their whole world fall apart, and all they can do is stare blankly."
Nejosamělejší moment v životě je, když sleduješ, jak se ti celý svět rozpadá před očima a jediné co můžeš dělat je berzmocně zírat.

"I like to sing," she said. "when I'm only one home. I like to draw." she said, "when no one is watching. I like to write," she said "when no one is reading I like to by myself," she spoke, "by myself."
"Ráda zpívám," řekla, "když jsem sama doma. Ráda kreslím," řekla, "když se nikdo nedivá. Ráda píši," řekla, "když nikdo nečte. Jsem ráda sama sebou," promluvila, "když jsem o samotě."

"Start strong, stay strong and finish strong by always remembering why you're doing it in the first place."
Začni silná, zůstaň silná a skonči silná tím, že si vždycky budeš pamatovat, proč to vlastně děláš.

"They ignore you now, but they'll need you later."
Teď tě ignorují, ale později tě budou potřebovat.

"No relationship is ever a waste of time. If it didn't bring you what you want, it taught you what you don't want."
Žádný vztah není nikdy ztráta času. Pokud ti nepřinesl co jsi chtěla, naučil tě, co nechceš.

"At some point you have to realise that they no longer care, and maybe you're missing out on someone who does."
Jednou si musíš uvědomit, už je nezajímáš a možná tím přicházíš o někoho, kdo se o tebe zajímá.

"Kill them with success and bury them with a smile."
Zabij je úspěchem a pohři je úsměvem.Anglické citáty + české překlady XV.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama