Můj
a

Anglické citáty + české překlady XV.

3. ledna 2015 v 10:37 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"Stop making people feel bad for liking things that make them happy."
Přestaň lidi nutit, aby se cítili špatně kvůli věcem, které mají rádi.

"A lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep."
Lva nezajímají názory ovce."Surround yourself with positive people who will support you when it rains, not just when it shines."
Obklop se pozitivníma lidma, kteří tě budou podporovat když nejen když je hezky, ale hlavně když prší.

"My only goal in life right now is to be happy. Genuinely, intensely and consistently happy, regardless of what that looks like to others."
Můj jediný cíl je být šťastná. Skutečně, intenzivně, neustále šťastná, bez ohledu na to, jak to vypadá navenek.

"People who love themselves, don't hurt other people. The more we hate ourselves, the more we want others to suffer."
Lidé, kteří mají sami sebe rádi, ostatním neubližují. Čím víc se nenávidíme, tím více chceme aby trpěli i ostatní.

"The real power of a man is in the size of the smile of the woman sitting next to him."
Skutečná síla může je ve velikosti úsměvu ženy, která sedí vedle něho.

"If you treat someone like a celebrity, don't be surprised if they treat you like a fan."
Pokud se k někomu chováš jako k celebritě, nebuď překvapený, když se k tobě budou chovat jako k fanouškovi.

"You are what you do, not what you say you'll do."
Jsi to co děláš, ne to, co říkáš, že uděláš.

"Fools take a knife and stab people in the back. The wise thake a knife, cut the cord and set themselves free from the fools."
Blbci vezmou nůž a bodají lidé do zad. Chytří vezmou nůž, přeříznout šnůru a osvobodí se od blbců samy.

"Love people for who they are instead of judging them for who they are not."
Miluj lidi za to, jací jsou místo toho abys je soudil za to, co nejsou.

"A woman will do any and everything to make her realtionship work. That's why she almost never regrets it when it's time to walk away."
Žena udělá cokoliv, aby její vztah vydržel. Proto skoro nikdy nelituje, když je čas ho ukončit.

"A real woman can do it all by herself, but a real man won't let her."
Skutečná žena dokáže vše udělat sama, ale skutečný muž jí nenechá.

"It's so much easier to lose when you show you don't care. It's so much worse to lose when you show that you care. But you'll never win unless you also stand to lose."
Je jednoduché prohrát, když dáváš najevo, že je ti to jedno. Je o dost těžší prohrát, když dáváš najevo, že ti na tom záleží. Ale nikdy nevyhraješ, pokud nebudeš počítat s tím, že můžeš i prohrát.

"Just because you took longer than others does not mean you failed."
Jen proto, že ti to trvá déle než odstatním neznamená, že jsi v tom selhala."

"Create the things you wish existed."
Vytvoř to, o čem sníš aby existovalo.

"Never let someone who has done nothing tell you how to do anything."
Nenech toho, kdo nic nedokázal, aby ti říkal, jak něco udělat.

"If you could do anywhere in the world right now would it be to a 'where' or to 'who'"
Kdybys teď mohl/a cestovat po celém světě. Bylo by to kam nebo ke komu?

"Blushing is amazing, if you think about it. Your own body can call your bluff."
Červenání je užasné, když se nad tím zamyslíte. Vlastní tělo prozdradí váš blaf.

"If you know yourself, you'll not be harmed by what is said about you."
Pokud víš, kdo jsi. Nikdy tě to, co je o tobě říkáno, neublíží.

"I destroyed my body for a peace of mind I never got."
Zničila jsem své tělo, pro klid v duši, který jsem nikdy neměla.

"A woman is not written in braille, you don't have to touch her to know her."
Žena není napsané v Brailově písmu. Nemusíš se jí dotýkat, abys jí poznal.

"You will never understand it, unless you've experienced it yourself."
Pokud to sám nezažiješ, tak to nikdy nepochopíš.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something sometime in your life."
Máš nepřátelé? To je dobře. Znamená to, že někdy ve svém životě si se za něco postavil/a.

"When you first saw me, you looked at my body's outline instead of my freckles. When the sadness eeped out of my eyes, you had to look away. When I tried to touch your heart, you tried to touch my breasts. When i told you I was sad, you changed the subject."
Když jsi mě poprvé uviděl, prohlédl jsi si mojí figuru místo mých pih. Když se mi v očích ukázal smutek, podíval jsi se jinam. Když jsem se pokusila dotknout tvého srdce, ty ses pokoušel dotknout mých prsou. Když jsem ti řekla, že jsem smutná, rychle jsi změnil téma.

"It's crazy how you could be in some of the worst pain in your life, yet no one notices."
Je zajímavé, jak je možné, že zrovna cítíš tu největší bolest ve svém životě a nikdo si toho ani nevšimne.

"The person who broke you, cannot fix you. Remember that."
Ten kdo tě zničil, tě nedokáže dát znovu dohromady. Pamatuj si to.

"There are two types of tired. One is dire need of sleep. The other is dire need of peace."
Existují dva druhy unvenosti. Jedna je nutnost spánku. Jedna je nutnost míru v duši.

"Mortals have always exaggerated the difference between hate and love. Both come from the heart. You can never hate strongly unless you have loved strongly."
Smrtelníci vždycky zveličovali rozdíl mezi nenávistí a láskou. Obě pochází ze srdce. Nemůžeš silně nenávidět, pokud jsi silně nemiloval.

"I will wear what I want. i will get tattoos if I want. I will wear makeup if I want. I will dye my hair if I want. I will pierce whatever I want. I will shave what I want. I will lose weight if I want. I will gain weight if I want. I will have sex if I want. Stop telling me what to do with my body just because I'm a girl."
Budu nosit, co chci. Nechám se potetovat, když budu chtít. Budu nosit makeup, když budu chtít. Obarvím si vlasy, když budu chít. Nechápam si udělat piercing kdekoliv kde chci. Oholím si jen to, co chci. Zhubnu, pokud budu chtít. Přiberu, pokud budu chtít. Budu mít sex, pokud budu chtít. Přestaň mi říkat, jak mám zacházet se svým tělem jen proto, že jsem holka.

"Tongue has no bones but can break a heart."
Jazyk nemá žádné kosti, ale dokáže zlomit srdce.

"You don't owe people the person you used to be. You don't have to talk to people who are speaking to the old you. If they want to drag old you out, and you've already left that person behind, they don't get to talk to you. When you've gone from weakness to strength, you don't owe a show of your former self to someone who just can't wrap their head around your change."
Nedlužíš lidem to osobu, kterou jsi bývala. Nemusíš mluvit s těmi, kteří mluví k tomu, kdo jsi bývala. Pokud chtějí tahat ven tu, osobu, kterou už jsi opustila, nemají právo s tebou mluvit. Když jsi přešla ze slabosti do síly, těm co to nedokáži pochopit nedlužíš tu osobu, kterou už nejsi.

"Don't compliment my looks, I did not choose this DNA. I didn't choose this shell that hold everything in. Tell me that my words make you hurt and that you love the way my mind works. Tell me that I'm broken but you'd never try to fix me because I am broken so perfectly."
Nedávej mi komplimenty na to jak vypadám, já si tuhle DNA nevybrala. Nevybrala jsem si tuhle skořápku, která to všechno drží pohormady. Řekni mi, že tě moje slova zraňují a že se ti líbí, jak pracuje má mysl. Řekni mi, že jsem zlomená, ale že by ses mě nikdy nepokusil napravit, protože zlomená tak perfektně.

"We've all got that weird pretty big secret that we don't really hide but like we don't flaunt it like "My brother died of cancer" or "I'm gay," or "I tried to kill myself last year," or anything really and when you find out somebody's big plot twist you know you're in this friendship for the long run."
Všichni máme to jedno velké tajemství, které sice neschováváme, ale ani to otřevřeně neříkáme. Něco jako "Můj bratr zemřel na rakovinu," nebo "Jsem gay," nebo "Loni jsem se pokusila zabít," a jakmile zjištíš někoho velké tajemství, uvědomíš si, že tohle přátelství potrvá věčnost.

"I'd take you to the art museum and make out with you but they say don't touch the masterpieces."
Vzal bych tě do muzea a líbal bych tě, ale říkají, že se nemáš dotýkat uměleckých děl.

"Beauty does not have long hair, skinny legs, tanned skin and perfect teeth. Trust me. Beauty is the face of someone who has cried and now smiles. Beauty is the scar on the knee ever since six fall as a child. Beauty are dark circles when love doesn't make you sleep. Beauty is the expression on the face when the alarm in the morning."
Krása nemá dlouhé vlasy, štíhlé nohy, opálenou pleť a perfektní zuby. Věř mi. Krása je tvář někoho, kdo plakal, ale teď se směje. Krása je ta jizva, nad kolenem, kterou máš od šesti let, když jsi upadla. Krása jsou kruhy pod očima, když ti láska nedovolí spát. Krása je výraz, který máš když ráno vstaneš.

"If she's amazing, she won't be easy. If she's easy, she won't be amazing. If she's worth it, you won't give up. If you give up, you're not worthy. Truth is, everybody is going to hurt you, you just gotta find the ones worth suffering for."
Pokud je úžasné, nebude to lehké. Pokud je to lehké, nebude úžasná. Pokud za to stojí, nevzdáš to. Pokud to vzáš, tak za to nestojíš. Pravda je, že tě každý zraní. Musíš jen najít ty, pro které stojí za to trpět.

"I cut myself because you wouldn't let me cry. I cried because you wouldn't let me speak. I spoke becuase you wouldn't let me shine. I shone because I thought you loved me."
Řízla jsem se, protože jsi mě nenachal plakat. Plakala jsem, protože jsi mě nenechal mluvit. Mluvila jsem, protože jsi mě nenechal zářít. Zářila jsem, protože jsem si myslela, že mě miluješ.

"The fact that you're not where you want to be should be enough motivation."
To, že nejsi tam, kde bys chtěla by mělo být dostatečnou motivací.

"We grow up thinking that our parents will never understand our struggles but truth is that they invest their time making sure we never understand theirs."
Vyrůstáme a myslíme si, že naše rodiče nikdy nepochopí problémy, kterými procházíme, ale pravda je, že oni dělají co můžou, abychom mi nikdy nepochopili jejich problémy.

"If they don't know you personally, don't take it personal."
Pokud tě neznají osobně, neber si to osobně.

"You should never be embarrassed about your laugh like of all the things that you should not be embarrassed about that is maybe the biggest. That is your happy making sound. I hope it sounds like a crazy donkey. You are beautiful."
Nikdy by ti nemělo být trapně kvůli tvému smíchu. Ze všech věcí, ze kterých by ti nikdy nemělo být trapně, tahle je asi ta největší. Smích je tvé štěstí, které dělá hluk. Doufám, že to zní jako bláznivý osel. Jsi krásná.

"If someone tells me that the sky is green, I simply say "okay." I don't need to agree with that, and I don't need to prove them wrong or show them "proof" that I am right if/when I believe otherwise. I simply go on with my life, with a newfound understanding, that to some people the sky looks green. And I'm okay with that."
Když mi někdo řekne, že je obloha zelená odpovím: "Fajn." Nepotřebuju s ním souhlasit a nepotřebuji jim dokázat, že se mýlí nebo jim ukázal "důkaz," pokud já věřím, že je to jinak. Jdu životem s novým pochopením, že pro některé lidi obloha je zelená a mě to nevadí.

"I didn't need you to fix me. I needed you to love me while I fix myself."
Nepotřebovala jsem, abys mě dal dohromady. Potřebovala jsem, abys mě miloval zatímco já dám sebe samu dohormady.

"You don't have to buy me a thing. Just be there when I need you and don't make me look stupid. It's that simple."
Nemusíš mi nic koupit. Jen tu buď, když tě budu potřeboval a nedělej ze mě blbečka. Takhle jeddnoduché to je.

"There's selfish love and then there's love that says, I love you enough to let you go beauce to keep you, would be selfish."
Existuje sobecká láska a láska, která říká, Miluju tě dost na to, abych tě nechala jít, protože kdybych si tě držela, bylo by to sobecké.

"Constantly torn between 'Treat others how you wanna be treated' and 'Treat others how they treat you.'"
Neustále roztrhnutá mezi 'Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali k tobě' a 'Chovej se k ostatním tak, jak se chovají oni k tobě.'"

"I heard you, loud and clear... but that doesn't make it true."
Slyšela jsem tě, hlasitě a jasně... ale to neznamená, že je to pravda.

"Sometimes it's better to react with no reaction."
Někdy je lepší reagovat žádnou reakcí.

"People leave you out in the cold and get mad when you learn how to get warm by yourself."
Lidé tě nechají venku v zimě a pak se naštvnou, když se naučíš, jak se sama zahřát.

"Has it ever struck you that life is all memory, except for the one preset moment that goes by you so quick you hardly catch it going?"
Už tě někdy napadlo, že celý život jsou jen vzpomínky, kromě toho jednoho přítomného okamžiku, který jde tak rychle, že si ho ani nestihneme pořádně užít.

"I drank until you weren't real."
Pila jsem dokud jsi nebyl opravdový.

"How terrible is it to be called beautiful, smart and strong but end up being alone every night."
Jak hrozné je to být označována za krásnou, chytrou a silnou a stejně být každý den sama.

"Laugh at the men who tell you you're pretty. You are more than that."
Směj se chlapům, kteří ti říkají, že jsi krásná. Jsi mnohem víc než jen to.

Anglické citáty + české překlady XIV.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama