Můj
a

Anglické citáty + české překlady XIV.

28. listopadu 2014 v 15:10 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"Alway remember: You were beautiful before he told you you were."
Nikdy nezapomeň na to, že jsi byla krásná ještě předtím než ti to on řekl.

"I'm so sorry to all the people I hurt while I was hurting."
Omlouvám se všem lidem, které jsem zranila, když jsem byla zraněná."Introverts, man. We're weird sometimes. Like "I love you, but I need to go over here by myself right now.'"
Introverti. Jsme občas divní. Prakticky říkáme : 'Mám tě rád/a, ale teď musím jít támhle a být sama.'

"No matter where you are, you're always a bit on your own, always an outsider."
Bez ohledu na to, kde jsi. Vždycky jsi svým způsobem sama, mimo ostatní.

"Feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strengh."
Feminismus neznamená, že musíme udělat ženy silné. To oni už jsou. Feminismus je pokus změnit způsob, jakým svět jejich sílu vnímá.

"I hope you look for me in everyone you meet."
Doufám, že mě hledáš v každém, koho potkáš.

"If anyone tells you there is only one way, their way, get as far away from them as possible, both physically and philosophically."
Když ti někdo řekne, že existuje jen jeden způsob, ten jejich, dostaň se od nich jak nejdále můžeš, jak fyzicky tak i filozoficky.

"You know what charm is: a way of getting the answer yes without having asked any clear question."
Víš, co je kouzlo: způsob, jak dostat odpověď ano bez toho, aniž by ses musel/a zeptat jasnou otázkou.

"You are not designed for everyone to like you."
Nejsi vytvořený/á tak, aby tě měl každý rád.

"Sometimes you end up never speaking to someone who meant the world to you again. And that's okay. You cope and you survive. Don't let your losses keep you back from new gains."
Občas se stane, že už s tím, kdo pro tebe znamenal moc, nikdy nepromluvíš. A to je v pořádku. Vyrovnáš se s tím a přežiješ. Nedovol, aby tě tvoje prohry držely od tvých nových zisků

"One day you're going to want to leave. Go! Leave everyone behind for awhile. The world will still be there if you return."
Jednou budeš chtít všechno opustit. Jdi. Nech všechno na chvilku za sebou. Svět tam zase bude, až se budeš chtít vrátit.

"A mistake repeated more than once is a decision."
Chyba opakovaná více než jednou je rozhodnutí.

"I've survived a lot of things, and I'll probably survive this too."
už jsem přežila hodně věcí, a tohle nejspíš přežiji také.

"There's a difference between somebody who wants you and somebody who would do anything to keep you. Remember that."
Mezi tím, kdo tě chce a tím, kdo by udělal cokoliv, aby si tě udržel je rozdíl. Pamatuj na to.

"How brave of your body to keep breathing when all you can think about is not."
Jak statečné je tvoje tělo, že stále dýchá i když všechno o čem přemýšlíš je, že dýchat nechceš.

"I thought I was over this, that I was better. Bur tight now, I know that no matter what I tell myself, I will never be over you."
Myslela jsem si, že jsem to překonala, že je mi lépe. Ale teď, vím, že bez ohledu na to, co sama sobě říkám, nikdy na tebe nezapomenu.

"If you're not losing friends then you're not growing up."
Pokud nepřicházíš o přátelé, tak nevyrůstáš.

"Fuck you, I'm worth it and fuck you for making me think for the slightest second that I'm not."
Jdi do hajzlu. Stojím za to a jdi do hajzlu, za to, že jsi mě donutil si na chvilku myslet, že za to nejstojím.

"It doesn't matter if it's a relationship, a lifestyle, or a job. If it doesn't make you happy let it go."
Nezáleží na tom, zda je to vztah, životvní styl nebo práce. Pokud tě to nedělá šťastným, tak to opusť.

"I want to get more comfortable being uncomfortable. I want to ge more confident being uncertain. I don't want to shrink back just because something isn't easy. I want to push back and make more room in the area between I can't and I can."
Chci se cítit více pohodlněji když je mi nepříjemně. Chci být sebevědomá, když si nejsem jistá. Nechci ustoupit jen proto, že něco není jednoduché. Chci vytvořit více místa mezi "Nedokážu to," a "dokáži to."

"It takes years as a woman to unlearn what you have been taught to be sorry for."
Zabere to roky, než se jako ženy odnaučíme omlouvat za to, za co jsme byly naučeny se omlouvat.

"Don't say maybe when you mean no."
Neříkej možná, když je odpověď ne.

"Never take a chance with tattoo artist whose arms are bare. Never put your money on a fighter without any scars. But most importantly, never trust someone who only knows how to tell you they love you with their lips."
Nevěř tatérovi, který má holé ruce. Nikdy nevsázej na bojovíka, který nemá jizvy. Ale předvším, nikdy nevěř tomu, kdo ti umí říct, že tě miluje jen svými rty.

"Work until you no longer have to introduce yourself."
Pracuj dokud se nebudeš muset představovat.

"Pay attention to what people say when they're angry. When you make up and they tell you they did not mean any of it, know that they did. Also know that they wish they didn't. Forgive them."
Dávej pozor na to, co lidé říkají, když jsou naštvaní. Když se usmíříte a řeknou ti, že to tak nemysleli, buď si jistý, že mysleli, ale přáli si, aby to tak nebylo. Odpusť jim.

"Be with the one who wants to literally thank each and every one of your ex's for ever being stupid enough to let you go."
Buď s tím, kdo chce poděkovat každému tvému ex, za to, že byl tak hloupý a nechal tě jít.

"Stop looking for happiness in the same place you lost it."
Přestaň hledat štěstí na stejném místě, kde jsi ho ztratila.

"The love you can't have lasts the longest, feels the strongest and hurts the most."
Láska, kterou nemůžeš mít vydrží nejdéle, je nejsilnější a nejvíc bolí.

"Go where you are celebrated - not tolerated. If they can't see the real value of you, it's time for a new start."
Jdi tam, kde tě budou oslavovat - ne tolerovat. Pokud neví tvojí pravou hodnotu, je čas pro nový začátek.

"He saw her before he saw anything else in the room."
Viděl jí dřív než cokoliv jiného v tom pokoji.

"Unless you want to fuck me, why do you care how do I look?"
Pokud se mnou nechceš spát, proč se zajímáš o to, jak vypadám?

"Be the person you needed when you were younger."
Buď tou osobu, kterou jsi potřebovala, když jsi byla mladší.

"You all have a little bit of 'I want to save the world' in you, that's why you're here, in college. I want you to know that it's okay if you only save one person, and it's okay if that person is you."
Všichni v sobě máte trochu toho 'Chci zahránit svět,' proto jste tady, na univerzitě. A chci abyste věděli, že je naprosto v pořádku, pokud zachráníte jen jednoho člověka a je naprosto v pořádku pokud ten člověk jste vy.

"There is somebody out there who will believe in love in the same way you do."
Tam někde je člověk, který uvidí lásku stejně jako ty.

"Nothing ever ends poetically. It ends and we turn it into poetry. All that blood was never once beautiful. It was just red."
Nikdy nekončí poeticky. Skončí to a až my z toho uděláme poezii. Všechna ta krev nikdy nebyla krásná. Byla jen červená.

"My father used to say: Don't raise your voice, improve your argument."
Můj táta vždycky říkával: Nezvyšuj hlas, zlepši své argumenty.

"She never looked nice. She looked like art, and art wasn't supposed to look nice. It was supposed to make you feel something."
Nikdy nevypadala hezky. Vypdala jako umělecké dílo. A umělecké dílo nemá vypadat hezky, má tě donutit něco cítit.

"Life is too short for shitty sex and bad realtionships. So go find someone who fucks you right and treats you how you deserve to be treated."
Život je příliš krátký na špatný sex a špatné vztahy. Tak najdi někoho, kdo je v posteli dobrý a chová se k tobě tak, jak si zasloužíš.

"I love unmade beds. I love when people are drunk and crying and cannot be anything but honest in that moment. I love the look in people's eyes when they realise they're in love. I love the way people look when they first wake up and they've forgotten their surroudings. I love the gasp people take when their favorite character dies. I love when people close their eyes and drift to somewhere in the clouds. I fall in love with people and their honest moments all the time. I fall in love with their breakdowns and their smeared makeup and their daydreams. Honesty is just too beautiful to ever put into words."
Miluju rozházené postele. Miluju, když jsou lidé opilý a pláčí a nedokáží v ten moment být nic jiného než upřímní. Miluju ten pohled v očích, který lidé mají, když si uvědomí, že jsou zamilovaní. Miluju to, jak lidé vypadají, když se probudí a neví kde jsou. Miluju, jak lidé zadrží dech, který jejich oblíbená postava zemře. Miluju, když lidé zavřou oči a ponoří se do vlastní mysli. Neustále se zamilovávám do lidí a jejích upřímných momentů. Zamilovávám se do jejich zhroucení, do jejich rozmazaného make-upu a jejich snění. Upřímnost je tak krásná, když se o ní mluví.

"There will always be someone prettier, smarter, funnier or more popular than you. The beauty of it is that it isn't a competition."
Vždycky tu bude někdo, kdo je hezčí, chytřejší, vtipnější nebo populárnější než ty. Krása je v tom, že tohle není žádná soutěž.

Anglické citáty + české překlady XIII.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama