Můj
a

Anglické citáty + české překlady XIII.

25. září 2014 v 15:43 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"The attempt to silence a man is the greatest honor you can bestrow on him. It means that you recognize his superiority to yourself."
Snaha někoho umlčet je ta největší úcta, kterou mu můžete vzdát. Znamená to, že jste si vědomy jeho nadřazenosti nad vámi samými."Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see."
Dobrota je jazyk, který hluší slyší a slepí vidí.

"And at the end of a day, your feet should be dirty, your hair messy and your eyes sparkling."
Nakonec by tvoje nohy měli být špinavé, tvoje vlasy rozcuchané a tvoje oči zářit.

"I was quiet but I was not blind."
Byla jsem zticha, ale nebyla jsem slepá.

"Confidence isn't walking into a room with your nose in the air, thinking you are better than everyone else, it's walking into a room and not have to compare yourself with anyone else in the first place."
Sebevědomí neznamená, že vejdeš do místnosti s nosem ve vzduchu a budeš si myslet, že jsi lepší než všichni ostatní. Sebevědomí znamená, že vejdeš do místnosti a nebudeš cítit potřebu se srovnávat se všemi ostatními.

"Before I met him, I would dance in the shower. When he was in my life, I would think about showering with him. After he left, I would sit on the ground in the shower and cry. When I got over him, I showered so quickly there was no time for dancing, fantasies or tears. Someone can invade the smallest parts of your life, you won't even realize it until you dance in the shower again and wonder why you ever stopped."
Než jsem ho poznala, vždycky jsem tancovala ve sprše. Když byl v mém životě, přemýšlela jsem nad tím, jaké by to bylo sprchovat se s ním. Po tom, co odešel jsem seděla na podlaze ve sprše a plakala. Když jsem se přes něj přenesla, sprchovala jsem se tak rychle, že nebyl čas ani na tancování, fantazie ani na slzy. Lidé mohou ovlivnit ty nejmenší aspekty našeho života a my si to neuvděomíme dokud zase netancujeme ve sprše a nepřemýšlíme nad tím, proč jsme přestali.

"Attract them by the way you live."
Přitahuj je tím, jak žiješ.

"I will fight for you but I will not compete for you. There is a difference
Budu za tebe bojovat, ale nebudete o tebe soutěžit. V tom je rozdíl.

"Have the maturity to sometimes know that silence is more powerful than having the last word."
Buď dost dospělá na to, abys věděla, že ticho je někdo mocnější než poslední slovo.

"Beauty has a lot to do with character."
Krása má hodně společného s charakterem.

"Never forget who you are. For surely the world won't. Make it your strenght. Then it can never be your weakness. Amor yourself in it and it will never be used to hurt you."
Nikdy nezapomeň na to, kdo jsi. Svět na to jistě nezapomene. Udělaj z toho svojí sílu, pak to nikdy nemůže být tvoje slabá stránka. Sžij se s tím a pak to nikdy nebude použito, aby tě to zranilo.

"Would you believe in what you believe in if you were the only one who believed it?"
Věř bys v to, v co věříš, kdybys byl jediný, kdo tomu věří?

"You were red. You liked me cause I was blue. You touched me and suddently I was a lilac sky and you decided purple just wasn't for you."
Byl jsi červená. Měl jsi mě rád, protože já byla modrá. Pak ses mě dotkl a ze mě se náhle stala šeříková obloha a ty jsi dospěl k názoru, že fialová prostě není pro tebe.

"I've always been a very good judge of people. That's why I like so few of them."
Vždycky jsem byla dobrá v souzení lidí. Proto jich mám ráda jen pár.

"The things we fear most have already happened to us."
Věcí, kterých se bojíme nejvíce se nám už staly.

"Keep you head held hight. They'd kill to see you fail."
Drž hlavu vzpřímeně, zabíjeli by, aby tě viděli selhat.

"Don't stop until you're satisfied. You want an explanation? Ask. You wan to be successful? Work. Don't settle for results you don't want. Don't stop until you're satisfied."
Nekonči dokud nejsi spokojená. Chceš vysvětlení? Zeptej se. Chceš být úspěšná? Pracuj. Nespokojuj se s výsledky, které nechceš. Nekonči dokud nejsi spokojená.

"I don't want to die without any scars."
Nechci zemřít bez žádné jizvy.

"Dad : a son's first hero. A daughter's first love."
Otec : synovo první hrdina, dceřina první láska.

"It's never the differences between people that surprise us. It's the things that, against all odds, we have in common."
Nikdy to nejsou rozdíly mezi lidmi, které nás překvapí. Jsou to věci, které navzdory všem předpokladům, máme společné.

"You are so used to your features, you don't know how beautiful you look to a stranger."
Jsi natolik zvyklá na svojí vizáž, že si ani neuvědomuješ, jak krásně vypadá pro neznámé lidi.

"You wanted smoth sailing and I've always been a tsunami."
Ty jsi chtěl jemné plachtění a já vždycky byla tsunami.

"One day I'll wake up and be glad that I did."
Jednoho dne se probudím a budu za to ráda.

"Traveling is like flirting with life. It's like saying 'I would stay and love you, but I have to go."
Cestování je jako flirtování se životem. Jako kdybys říkala 'Zůstala bych a milovala tě, ale musím jít.'

"Maybe it won't work out But maybe seeing if it does will be the best adventure ever."
Možná to nevyjde. Ale možná to zjišťováni bude nejlepší dobrodružství, jaké jsi zažila.

"You keep putting one leg in front of the other and one day you look back and you've climed a mountain."
Dáváš jednu nohu před druhou a jednoho dne se otočíš a zjistíš, že jsi vyšplhala horu.

"Never tell the truth to people who are not worthy of it."
Nikdy neříkej pravdu tomu, kdo za to nestojí.

"Friendshop isn't about who you've known the longest. It's about who walked into your life, said 'I'm here for you' and proved it."
Přátelství není o tom, koho znáš nejdéle. Je o tom, kdo přišel do tvého života a řekl 'Jsem tu pro tebe' a tady to dokázal.

"For there to be betrayal, there would have to have been trust first."
Proto, aby mohla být zrada, musí nejprve existovat důvěra.

"Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to be a beautiful place."
Buď jemný. Nedovol, aby z tebe svět udělal drsňáka. Nedovol bolesti, aby tě naučila nenávidět. Nedovol hořkosti, aby ukradla tvojí něhu. Ber hrdost v tom, že, i když celý svě nesouhlasí, ty stále věříš, že je to krásné místo.

"To be the hero of your own story, you may have to be the villain in someone else's."
Aby ses stal hrdinou svého příběhu, možná budeš muset být zloduch v příběhu někoho jiného.

"The more outrage the better. This way people will fear us while we are alive and never - ever - forget us when we are dead."
Čím rozhořčenější tím lepší. Takhle se nás lidé budou bát, když jsme naživu a nikdy - nikdy - na nás nezapomenou ani po smrt.


"I remember who I used to be before I became who I had to be to sruvive."
Pamatuji si, kým jsem byl, předtím než jsem byl donucen se stát tím, kým jsem, abych přežil.

"You should not have to rip yourself into pieces to keep others whole."
Neměl by ses roztrhat na kousky jen proto, aby ostatní zůstali celý.

"Freedom dares you with a question, what are you going to do?!"
Svobota ta zanechává s otázkou, co budeš dělat?

"If she mentions it more than once, it's bothering her."
Pokud to zmínila více než jen jednou, trápí jí to.

"Sometimes questions are more important than answers."
Někdy jsou otázky důležitější než odpovědi.

"A villain is just a victom whose story has not been told."
Padouch je jen oběť, jejíž příběh nebyl vyprávěn.

"I am figuring out which parts of my personality are mine and which ones I created to please you."
Snažím se přijít na to, jaké části mé osobnosti jsou skutečně moje a jaké jsem vytvořila, abych ti udělala radost.

"I want to text you. Just to remind you that I'm still here. But then I remember that you know I'm here. You just don't care."
Chci ti napsat, abych ti připoměla, že tu pořád jsem. Ale pak si uvědomím, že to ty víš. Jen je ti jedno.

"You can't keep kissing strangers and pretending that it's him."
Nemůžeš jen pořád líbat cizí lidi a předstírat, že je to on.Anglické citáty + české překlady XII.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama